Ruta dels molins

Els molins són l’herència de la societat preindustrial, que a través de les forces naturals consituïren un motor de l’activitat econòmica. Amb els avanços tècnics, aquestes construccions foren progressivament abandonades, moltes s’enderrocaren o es transformaren.  Aquest patrimoni vernacle ha esdevingut un element identificador del paisatge i del patrimoni històric mallorquí.

A Santa Maria es conserven actualment sis molins de vent fariners que han estat catalogats. Un setè, que s’alçava al camí de Passatemps, el molí d’en Millo, fou enderrocat amb la construcció de l’autopista Palma-Inca el 1990. Els molins de vent fariners de Santa Maria foren construïts entre els segles XVIII i XIX, els historiadors locals apunten que el motiu fou la manca de pluges, la qual cosa suposava que els molins hidràulics fariners que s’abastien de la síquia de la font de Coanegra romanguessin prolongades temporades sense funcionar. Probablement aquests molins de vent deixaren de funcionar a finals del segle XIX o principis del XX, quan s’instal·laren les primeres fàbriques de farines. A nivell tipològic els molins de vent de Santa Maria són bàsicament de torre ampla, envoltats d’un casal i amb la maquinària per a la mòlta situada a la part superior de la torre.

Ruta dels Molins

Molí des Torrent

Entre els molins existents destaca el Molí des Torrent, també anomenat d’en Tòfol, va ser construït a finals del segle XIX, situat a la carretera de Santa Maria a Bunyola. Consta d’una torre de molí, amb notable escarpa, amb base habitatge de dos pisos. Tant la torre com l’habitatge estan fets amb pedra vermellosa, molt poc comuna. Va ser restaurat el 2008, i es va restituir el capell i l’antenada de tipologia graella. Disposa de les sis antenes completes. Actualment és un restaurant. A l’interior de la base es conserven les voltes de canó. Ubicació: Carretera de Bunyola (MA-2020), 75

Molí de Son Güia

El molí de Son Güia també va ser transformat, actualment s’utilitza com a habitatge, situat dins l’entorn urbà. Es tracta d’una torre de molí amb base. La torre actualment es troba aterracada amb materials moderns i pintada, sembla que originàriament estava aterracada amb morter de calç com és habitual en alguns molins de vent fariners. La base del molí esta considerablement modificada. A l’any 2002 se li restituí el capell i l’antenada. El molí de Son Güia, d’en Gulla o també anomenat dels Hostals, va ser manat construir per Joan Baptista Villalonga (Güia) de Binissalem, qui adquirí la finca l’any 1664 (Bernat Mas, 1987). Titularitat: privada Ubicació: Carrer Santa Catalina Tomàs

Molí de Son Torrella

Aquest molí va ser objecte de moltes intervencions. Es localitza dins l’entorn rural i és utilitzat actualment com a habitatge. Arquitectònicament consta d’una torre de molí amb base, amb un sistema de construcció de mamposteria. Es conserva una de les voltes de canó originàries. Les terres on se situa el molí pertanyien a la possessió de Son Torrella (Gran Enciclopèdia de Mallorca, vol.17, 1991). Titularitat: privada Ubicació: Puig del molí de vent, Camí de Coanegra.

Molí de can Crosseta

Actualment utilitzat com a habitatge, arquitectònicament consta d’una torre de molí amb base. Tot el conjunt es troba totalment modificat, però la part inferior de la torre és originària. El molí de Can Crosseta, també és anomenat molí del camí de Sant Jordi, fou edificat abans del 1728 (Jaume de s’Arboçar, 2002). Titularitat: privada Ubicació: PM-301 (darrera parking Son Güia)

Molí dels Molinets

Situat dins l’entorn urbà, recentment ha estat remodelat a causa del seu mal estat de conservació. Actualment s’utilitza com a habitatge. Arquitectònicament consta de torre de molí i base. Presenta la torre retallada. A l’interior es conserven les voltes de canó originals. El portal d’accés consta de rebranques i llindar de peces de marès. Titularitat: privada Ubicació: Carrer Molinets

Molí de s’Arboçar

Dins les terres de s’Arboçar, prop de la via del ferrocarril, s’alça el molí de s’Arboçar, que sembla que ja existia al 1789. La torre conserva l’escala de caragol volada i els escalons, el portal d’accés amb llindar d’una sola peça. Disposa d’una petita base quadrada, que era utilitzada com a obrador, i un petit habitatge lateral, que ha estat reconstruït, encara que es troba inutilitzat. Titularitat: privada Ubicació: Camí de s’Arboçar

Print Friendly, PDF & Email